Bể biogas Đại Phát DPC 3 Sản phẩm được cục chăn nuôi bộ nông nghiệp ” Công nhận tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới”

0369 56 56 56